Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu
Yayınlama: 09.05.2024
A+
A-

Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda
hazırlanmıştır.

 Bu Duyuru kapsamında sadece Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarının öğretmen kadrolarında
görev yapanlar başvuruda bulunabilir.
 Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.
 Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar.
1
2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU
Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2024 yılı il içi isteğe
bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda
belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
A. Başvuru Şartları

 1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
 2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini
  tamamlamış olmak,
 3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen
  olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar
  bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten
  itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
 4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen
  kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi
  itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak
  şartları aranacaktır.
  B. Başvuru
 5. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru
  Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
 6. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak
  kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru
  yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik
  bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim
  müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
 7. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
  gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek
  değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek
  değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
 8. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
 9. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya
  aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
  taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen
  öğretmenlerden en geç 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî
  eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
 10. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”,
  “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi
  Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve
  “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
  edemeyeceklerdir.
  2
 11. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim
  ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma
  süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih
  edebileceklerdir.
 12. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
  bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü
  bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de
  süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formları
  onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra
  imzalattırılacaktır.
 13. Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
  onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan
  başvurular geçersiz sayılacaktır.
 14. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe
  millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe
  millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
 15. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
  bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu
  elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
 16. Bakanlık merkez teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,
  görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Ancak
  kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim
  kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde
  bulunabileceklerdir.
  C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
 17. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak
  geçirilen süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders
  okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
 18. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı
  gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
 19. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro
  fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri
  doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim
  kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
 20. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında
  geçen hizmet süreleri
  birlikte değerlendirilecektir.
  3
  Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
 21. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken bulunduğu eğitim kurumuna
  zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma
  yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma
  yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu
  çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,
 22. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler,
  Not: Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen
  yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna
  atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan
  öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” başlıklı bölümünün 3’üncü maddesinde
  yer alan 30 Eylül 2024 itibarıyla bir yıllık çalışma süresi ile 4’üncü maddesinde yer alan dört
  yıllık çalışma süreleri aranmayacaktır.
 23. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek
  istemeyenler,
 24. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler
  üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
  D. Yer Değiştirme Başvurusunda Bulunacak Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken
  Hususlar
 25. Bu duyuru kapsamında il içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
  a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye
  mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
  b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il
  içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazerete bağlı olarak yer
  değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
  E. Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
 26. Görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler hariç olmak üzere
  sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrosuna atananlardan 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla; 652
  sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında öğretmen kadrosuna
  atananlar bakımından bir yıllık çalışma süresini doldurmayanlar ile 7433 sayılı Kanun
  kapsamında sözleşmeli ve kadrolu toplam dört yıllık çalışma süresini doldurmayanlar bu duyuru
  kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
 27. Öğretmenlerden herhangi bir atama işlemine bağlı olarak adlarına düzenlenmiş ve
  sonuçlandırılmamış kararnamesi olanlar başvuruda bulunamayacaktır.
  4
 28. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden eğitim
  kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
 29. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha
  önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu
  durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer
  değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği
  yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde
  bulunamayacaklardır.
 30. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme
  işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde
  bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra
  yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev
  yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki
  görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında
  alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.
 31. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
  giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen
  açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
  Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
  F. Atamalar
 32. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17
  Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
 33. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
  yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla
  olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak
  öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
  G. Başvuru ve Atama Takvimi
  Personel Genel Müdürlüğü
  İşlem Tarih
  Başvuruların Alınması
  Başlangıç: 13 Mayıs 2024
  Bitiş : 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)
  Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların
  İlanı 22 Mayıs 2024
  İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek
  Atama Kararnamelerinin Oluşturulması 22-23 Mayıs 2024
  Görevden Ayrılma İşlemleri 14 Haziran 2024 itibarıyla

Ajanslar tarafından geçilen tüm yerel ve ulusal haberleri, bu bölümde Netgazete.com.tr editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yerel ve ulusal  haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.